Vestnes - eit lokalsamfunn for framtida

.

Vestnes Arbeiderparti vil utvikle Vestnes til eit lokalsamfunn for framtida der sterke fellesskapsløysingar gir større tryggleik, fleire moglegheiter og plass for alle.  

I Vestnes skal alle trivast og kunne realisere idear og draumar, anten det gjeld familieliv, fritidsaktivitetar, skule eller arbeid.

Saman med næringsliv og frivillige må vi skape eit mangfald av moglegheiter her heime for at færre skal flytte ut og for alle dei som ser moglegheitene ved å busette seg i Vestnes.

Nedanfor kan du laste ned programmet vårt for valet 2019. Vi har også laga ein kortversjon for deg som har dårleg tid.